Gospodarsko razstavišče načrtuje največjo kongresno dvorano v Sloveniji

gospodarsko_razstavisce
Fotomontaža nove dvorane Gospodarskega razstavišča. Foto: Foto: Ravnikar Potokar arhitekturni biro, d. o. o.

Gospodarsko razstavišče v Ljubljani letos praznuje 65 let obstoja, nastalo je leta 1954 na pobudo slovenskega gospodarstva in trgovinske zbornice kot profesionalna organizacija za prirejanje sejmov in razstav. V načrtu je graditev nove stavbe, ki bo obsegala več dvoran, največja pa bo lahko sprejela do 4.000 udeležencev v kino postavitvi.

Trenutno Gospodarsko razstavišče lahko zagotovi sedeže za do 2.200 gostov v kino postavitvi. To pa žal ni dovolj za velike mednarodne kongrese po katerih je vse več povpraševanja, zato je v načrtu nova dvorana oziroma objekt, ki bo stal med poslovno stavbo GR (kompleks dvoran B) in Stekleno dvorano C. Glede na projektno nalogo Arhitekturnega biroja Ravnikar Potokar je predvideno, da bo dvorana delno steklena, kar bo omogočalo, da bo z Dunajske ceste omogočen pogled na Baragovo semenišče arhitekta Jožeta Plečnika.

Bruto površina objekta bo znašala 2.630 kvadratnih metrov, kar je nekoliko več kot dvorana Kocka (A2), višina objekta pa bo 24 metrov. Nov objekt bo obsegal več dvoran, v spodnjem nadstropju bo tista največja, ki bo lahko sprejela do 4.000 udeležencev v kino postavitvi. Nad njo pa je v načrtu še več manjših večnamenskih dvoran. Posebnost dvorane bo tudi zelena terasa. Tako bo nova dvorana omogočala gostovanje največjih kongresov in delno zmanjšala potrebe po postavitvi montažnih dvoran, ki jih zdaj postavljajo za največje sejemske prireditve.

Gradnja največje kongresne dvorane predvidena v roku treh let

Na Mestni Občini Ljubljana (v nadaljevanju MOL) pravijo, je gradnja novega poslopja na zunanji ploščadi GR del investicijske pobude za urbano prenovo območja med Dunajsko, Linhartovo, Železno in Vilharjevo cesto. Na podlagi teh pobud je MOL MU Oddelek za urejanje prostora pristopil k izdelavi strokovnih podlag in variantnih rešitev, ki bodo osnova za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN). OPPN naj bi bil sprejet v dveh do treh letih. Ocenjena vrednost investicije znaša od 5 do 8 mio €, finančna sredstva pa so v fazi pridobivanja. Objekt naj bi začeli graditi po sprejetju OPPN, tj. med leti 2021 in 2022. Sama gradnja nove dvorane oz. objekta z dvoranami pa naj bi okvirno trajala eno leto. To pomeni, da nove dvorane pred letom 2023 na Gospodarskem razstavišču še ne bo.

Vir: MOL in Uporabna stran