Kongresne ambasadorke in ambasadorji Slovenije 2022

(po abecednem vrstnem redu priimkov):

Častni Kongresni ambasador Slovenije 2022

prof. dr. Adolf Lukanović, Univerzitetni klinični center – Ginekološka klinika

Kongresni ambasadorji/ambasadorke Slovenije na področju znanstveno-strokovnih dogodkov 2022

mag. Urška Bittner Pipan, Javni sklad Republike Slovenje  za kulturne dejavnosti

prof. dr. Boštjan Golob, Univerza v Novi Gorici

dr. Marko Grobelnik, Inštitut Jožef Štefan

doc. dr. Marko Hölbl, Univerza v Mariboru

prof. Dr. Miha Humar, Univerza v Ljubljani. Biotehniška fakulteta

Mihela Jagodic, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti

mag. Robert Režonja, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

dr. Alenka Ristić, Kemijski inštitut Ljubljana

prof. dr. Uroš Stritih, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za strojništvo

dr. Rihard Trebše, Ortopedska Bolnišnica Valdoltra

prof. dr. Bojan Vrtovec, Univerzitetni klinični center – Klinični oddelek za kardiologijo

Kongresni ambasadorji/ambasadorke Slovenije na področju športnih dogodkov 2022

Andrej Jelenc, Kajakaška zveza Slovenije

Kongresni ambasadorji/ambasadorke Slovenije na področju gospodarstva 2022

Katarina Mali Pogačar, Hyla d.o.o.

Intervjuji s kongresnimi ambasadorji in ambasadorkami

Življenjepisi kongresnih ambasadork in ambasadorjev

Častni Kongresni ambasador Slovenije 2022

Od leta 1982 je zaposlen na Ginekološki kliniki UKC Ljubljana, od leta 2008 dalje pa je njen strokovni direktor. Ukvarja se z raziskovanjem novih metod kirurškega zdravljenja v ginekologiji, predvsem s stališča uvajanja minimalno invazivnega kirurškega pristopa in uroloških komplikacij po radikalnih ginekoloških operacijah. V rutinsko klinično prakso za zdravljenje urinske inkontinence pri ženskah je uvedel TVT operacijo in za zdravljenje povešenosti rodil rekonstrukcijske operacije z uporabo sintetičnih mrežic. Svoje raziskovalno delo je osredotočil na možnost uporabe avtolognih mioblastov v humani medicini in na možno uporabo laserske neablativne termoterapije v zdravljenju disfunkcij medeničnega dna. Kot mentor in vabljen predavatelj je vključen v doktorski študij doma in v tujini. Je predsednik Združenja ginekologov in porodničarjev Slovenije, ustanovni član The International society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG) in ustanovni član Mediteranskega združenja za inkontinenco (MIPS).

prof. dr. Adolf Lukanović

Častni Kongresni ambasador Slovenije 2022

Kongresni ambasadorji/ambasadorke Slovenije na področju znanstveno-strokovnih dogodkov 2022

mag. Urška Bittner Pipan je na Univerzi v Ljubljani magistrirala z magistrskim delom o upravljanju neprofitnih organizacij. Več kot dvajset let je vodja programa na Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti, kjer koordinira razvoj in promocijo najrazličnejših kulturnih dejavnosti na nacionalni in mednarodni ravni. S sodelavci po vsej Sloveniji spodbuja uravnotežen kulturni razvoj po Sloveniji, saj letno izvedejo preko 2.500 kulturnih in izobraževalnih dogodkov z domačimi in tujimi strokovnjaki. Poleg tega skrbi za založniške programe strokovne literature in sofinanciranje kulturnih projektov na nacionalni ravni. Je pobudnica različnih projektov za spodbujanje ustvarjalnosti in že deset let vodi enega največjih kulturnih projektov v Sloveniji - Teden ljubiteljske kulture, ki deluje povezovalno in združuje več kot 1.000 dogodkov za spodbujanje ustvarjalnosti.

mag. Urška Bittner Pipan

Javni sklad Republike Slovenje za kulturne dejavnosti

Prof. dr. Boštjan Golob je rektor Univerze v Novi Gorici. Med leti 1998 in 2021 je deloval na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, kjer je bil med drugim predstojnik Oddelka za fiziko in prodekan za raziskovalno dejavnost. Področje raziskovalnega dela prof. Goloba je eksperimentalna fizika osnovnih delcev. S tega področja je l. 1996 zagovoril doktorsko disertacijo, podoktorsko usposabljanje pa opravil v letih 1999 in 2000 v Evropski organizaciji za jedrske raziskave CERN v Ženevi. Od l. 2001 sodeluje pri raziskavah v japonskem središču KEK v Tsukubi. V letih 2009 do 2013 je bil fizikalni koordinator, v letih 2021 in 2022 pa predsednik inštitucionalnega sveta mednarodne skupine Belle II, ki šteje okoli 1200 raziskovalcev iz celega sveta. Leta 2020 je kot predstavnik Republike Slovenije sodeloval v evropski skupini za pripravo Evropske strategije v fiziki delcev.

prof. dr. Boštjan Golob

Univerza v Novi Gorici

Marko Hölbl je docent in raziskovalec na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo Univerze v Mariboru. Ima 18 let izkušenj z raziskovalnim, pedagoškim in projektnim delom. Njegovi glavni raziskovalni interesi vključujejo vse vidike kibernetske varnosti, kriptografije, omrežne in internetne varnosti, dojemanja in zavedanje uporabnikov o kibernetski varnosti. Bil je tudi predsednik programskega odbora in urednik zbornika mednarodno uveljavljene konference s področja kibernetske varnosti IFIP SEC 2020. Sodeloval bo pri organizaciji konference EJC 2023 (33rd International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases). V preteklosti je aktivno sodeloval tudi pri organizaciji več mednarodnih konferenc (IFIP SEC 2020; ADBIS 2019; EJC 2015M LTEC 2015; EJC 2009; EAEEIE 2011) in izvedel več vabljenih predavanj v okviru programa mobilnosti učnega osebja Erasmus+.

doc. dr. Marko Hölbl

Univerza v Mariboru

Po zaključenem študiju Lesarstva se je kot mladi raziskovalec zaposlil na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je zaključil doktorski študij, kot najboljši doktorand v letniku in zato prejel Jesenkovo nagrado Biotehniške fakultete. Po doktoratu je Miha Humar najprej vodil vaje v okviru predmetov o lesnih škodljivcih in zaščiti lesa, kasneje pa je začel te vsebine tudi predavati. Leta 2015 je bil izvoljen v naziv rednega profesorja s področja patologije in zaščite lesa. V letih 2010 – 2022 je opravljal vodstvene funkcije na Oddelku za lesarstvo in Biotehniški Fakulteti. V letih 2016 in 2018 je bil kot dekan BF odgovoren za delo ene največjih in najodličnejših slovenskih fakultet. Miha Humar je aktiven tudi na mednarodnem področju, kot član znanstvenih odborov konferenc, član mednarodnih uredniških odborov. Skupaj s Hojko Kraigher že dvanajst let so-organizira znanstveno srečanje Gozd in les, v letu 2022 pa je organiziral svetovno konferenco o zaščiti lesa (IRG/WP) na Bledu. Poleg pedagoškega je aktiven tudi na raziskovalnem področju. Koordiniral je več ARRS aplikativnih in CRP projektov, ter raziskovalni program. Svoje znanstvena spoznanja je objavil v več kot 190 znanstvenih člankih, od tega 120 v revijah s faktorjem vpliva. Poleg tega je tudi soavtor dveh mednarodnih patentov. Trenutno raziskovalno delo obravnava probleme vrednotenja življenjske dobe lesa, razvoja klasičnih biocidnih in nebiocidnih rešitev za zaščito lesa. V te namene je postavil prvo celovito terensko polje, kjer potekajo poljski preizkusi. Pri svojem delu tesno sodeluje z industrijo.

prof. Dr. Miha Humar

Univerza v Ljubljani. Biotehniška fakulteta

Mihela Jagodic je po poklicu glasbena pedagoginja. Najprej je poučevala na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani. Od leta 2000 dela na Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD), ki skrbi za različna področja ljubiteljske umetnosti. Deluje kot vodja zborovske dejavnosti, kar pomeni spremljanje in usmerjanje dejavnosti, razvijanje izobraževalnih programov za zborovodje in netekmovalnih in tekmovalnih zborovskih dogodkov na regionalni, državni in mednarodni ravni, postavitev in zagotavljanje delovanja slovenske spletne revije Naši zbori ter močno sodelovanje z mednarodno zborovsko sceno. Je programska vodja Mednarodnega zborovskega tekmovanja Gallus - Maribor, ki je leta 2008 postal član zveze šestih zahtevnih zborovskih tekmovanj za veliko zborovsko nagrado Evrope (EGP) in je namenjeno zborom s celega sveta, članica odbora EGP, trikrat je bila izvoljena za članico odbora Evropske zborovske zveze - Europa Cantat in v zadnjem mandatu tudi za prvo podpredsednico. Bila je programska vodja Festivala Europa Cantat 2021, ki je potekal v Ljubljani v najzahtevnejših zdravstvenih okoliščinah.

ga. Mihela Jagodic

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti

Dr. Alenka Ristić je zaposlena v Laboratoriju za adsorbente na Odseku za anorgansko kemijo in tehnologijo na Kemijskem inštitutu v Ljubljani. Razvija napredne porozne materiale za adsorpcijsko toplotno baterijo. Doktorirala je iz kemije na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Ima dolgoletne raziskovalne izkušenje na področju razvoja in karakterizacije poroznih materialov za čiščenje zraka, shranjevanje plinov in toplote. Je avtorica ali soavtorica 67 znanstvenih publikacij v mednarodnih revijah s faktorji vpliva ter enega patenta. Aktivno sodeluje z industrijo ter različnimi raziskovalnimi skupinami in posamezniki po svetu s specifičnimi znanstvenimi izkušnjami na področju anorganske sinteze poroznih materialov, rentgenske praškovne difrakcije, dušikove fizisorpcijske analize ter Ramanske in UV-Vis spektroskopije. V letih 2015 in 2016 je izpopoljnjevala znanje o mobilnem sorpcijskem shranjevanju energije na Centru za uporabne energetske raziskave ZAE Bayern v Nemčiji. Je recenzentka pri različnih mednarodnih znanstvenih revijah s področja znanosti o materialih, anorganske kemije ter termokemijskega shranjevanja toplote.

dr. Alenka Ristić

Kemijski inštitut Ljubljana

Študiral je na Fakulteti za strojništvo, smer energetika in procesno strojništvo ter diplomiral leta 1994. Za diplomsko delo je prejel Prešernovo nagrado. Že v času študija je delal kot demonstrator. Po odobritvi štipendije za mlade raziskovalce je nadaljeval s podiplomskim študijem na isti fakulteti. in leta 1997 zagovarjal magistrsko nalogo. Po zagovoru je odšel na študijski obisk na Inštitut za termodinamiko in toplotno tehniko v Stuttgart (prof. dr. E. Hahne) v okviru programa Tempus. Tam je tudi začel z doktorskim študijem, ki ga je uspešno končal leta 2000. V letih 2001-2004 je delal na podoktorskem projektu Tehnologije za shranjevanje toplotne energije na makro in mikro nivoju. Izobraževanje je povezano tudi z recenziranjem znanstvenih člankov, ki jih opravlja za revije Energy, Energy conversion and management, International journal of Refrigeration, Renewable and sustainable energy reviews, Solar energy ter International Journal of Heat and Mass Transfer.

prof. dr. Uroš Stritih, Univerza v Ljubljani

Fakulteta za strojništvo

Kongresni ambasador Slovenije na področju športnih dogodkov 2022

Andrej Jelenc je začel kot trener v kajakaški šoli Kajak kanu kluba Ljubljana, kjer je vodil mladinko in člansko ekipo v klubu. Vodil je jugoslovansko mladinsko reprezentanco in nadaljeval kot glavni trener slovenske članske slalomske reprezentance. Kasneje je vodil slovenske kajakaške reprezentance v vseh disciplinah na mestu direktorja kajakaških reprezentanc. V tem času je vodil tudi strokovni svet Kajakaške zveze Slovenije. Od leta 2003 do danes je bil član vseh organizacijskih komitejev velikih mednarodnih tekmovanj v Sloveniji, med njimi Evropskega prvenstva v slalomu leta 2005, Svetovnega prvenstva v slalomu leta 2010, Evropskega mladinskega in U23 prvenstva v slalomu leta 2016 v Solkanu, Svetovnega mladinskega in U23 prvenstva v slalomu leta 2021 v Tacnu in vseh tekem svetovnega pokala v Tacnu od 2003 do danes. Kot vodja je deloval tudi na Evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah leta 2017.

g. Andrej Jelenc

Kajakaška zveza Slovenije

Kongresni ambasador Slovenije na področju gospodarstva 2022

Katarina Mali Pogačar je leta 2004 zaključila študij komunikologije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Že med študijem se je posvetila delu v družinskem podjetju HYLA d.o.o., ki proizvaja sisteme za čiščenje zraka in prostorov, in se spoznala z delom na področju predstavitve in prodaje sistema HYLA. Sodelovala je pri oblikovanju celostne grafične podobe podjetja in izdelka ter vzpostavila temelje komunikacijske strategije. Svoja znanja in kompetence je širila tudi v vlogi vodje projektov v okviru podjetja Mestne revije d.o.o. (2005-2009), kjer je skrbela za izvajanje projektov, pridobivanje novih naročnikov in pomagala večjim blagovnim znamkam pri komunikaciji v medijih. Kot vodja projektov je razvila ključne kompetence koordinacije dela v dinamični in prodorni ekipi. V podjetju HYLA deluje na različnih področjih, od strateškega načrtovanja vizije podjetja, prodaje in sodelovanja z razvojno ekipo, do dnevne koordinacije aktivnosti s partnerji iz več kot 80 držav sveta, kjer sistem za čiščenje zraka in prostorov HYLA uspešno zastopa in prodaja več kot 8000 prodajnih sodelavcev. Delovanje v mednarodnem okolju ji predstavlja velik izziv, saj zahteva usklajeno, homogeno ekipo in hitro odzivnost, pa tudi priložnost za nenehno nadgrajevanje vodstvenih kompetenc. V okviru mednarodnega sodelovanja je, v sodelovanju s partnerskim podjetjem HYLA International in s Cankarjevim domom, organizirala že dve mednarodni konferenci »HYLA World Conference« z več kot 600 udeleženci iz celega sveta.

ga. Katarina Mali Pogačar

Hyla d.o.o