Kongresne ambasadorke in ambasadorji Slovenije 2021

(po abecednem vrstnem redu priimkov):

Častni Kongresni ambasador Slovenije 2021

prof. dr. Pavel Poredoš, dr. med., višji svetnik, Klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za žilne bolezni

Kongresni ambasadorji/ambasadorke Slovenije na področju znanstveno-strokovnih dogodkov

Darko Brlek, Festival Ljubljana

prof. dr. Helena Burger, dr. med, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča

prof. dr. Leon Cizelj, Institut Jožef Stefan, odsek za reaktorsko tehniko

prim. prof. dr. Ivan Eržen, dr. med., spec. za epidemiologijo, spec. za javno zdravje, Nacionalni inštitut za javno zdravje

mag. Jelka Janša, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Nevrološka klinika

prof. dr. Marko Krevs, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo

prof. dr. Damijan Miklavčič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

doc. dr. Lili Nemec Zlatolas, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI)

red. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

prof. dr. Irma Potočnik Slavič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo

mag. Črtomir Remec, Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad

doc. dr. Mojca Volk, univ. dipl. inž. el., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

doc. dr. Petra Zupet, dr. med., prof. šp. vzg., IMŠ Inštitut za medicino in šport

Kongresni ambasadorji/ambasadorke Slovenije »Rising Star«

asist. Manca Zver mag.diz., Fakulteta za dizajn

Kongresni ambasadorji/ambasadorke Slovenije na področju športnih dogodkov

Emir Haskić, B4SPORT CAMPS d.o.o., Agencija za športni turizem

Kongresni ambasadorji/ambasadorke Slovenije na področju gospodarstva

Marino Furlan, Intra lighting d.o.o. Nova Gorica

Intervjuji s kongresnimi ambasadorji in ambasadorkami

Življenjepisi kongresnih ambasadork in ambasadorjev

Častni Kongresni ambasador Slovenije 2021

Prof. dr. Pavel POREDOŠ, dr. med., višji svetnik je od nov. 1999 redni profesor interne medicine na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Njegovo raziskovalno področje zajema problematiko ateroskleroze in tromboze in diagnostiko ter zdravljenje žilnih bolezni. S tega področja je publiciral več kot 800 raziskovalnih in strokovnih člankov, 137 objav v pomembnih mednarodnih revijah, ki jih indeksira SCI. Je eden od ustanoviteljev Angiološke sekcije Slovenskega zdravniškega društva in njen dolgoletni predsednik. Od leta 2004 je podpredsednik Svetovnega združenja za žilne bolezni (IUA). Od leta 2007 generalni sekretar Mediteranske lige za žilne bolezni. Od leta 2017 je gostujoči profesor na Loyola University Chicago, predsednik Slovenske medicinske akademije in član Evropske akademije znanosti in umetnosti.

prof. dr. Pavel Poredoš, dr. med., višji svetnik

Častni Kongresni ambasador Slovenije 2021

Kongresni ambasadorji/ambasadorke Slovenije na področju znanstveno-strokovnih dogodkov

Darko Brlek je direktor in umetniški vodja Festivala Ljubljana. Leta 1991 je postal najmlajši direktor Opere in baleta Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani. Leto pozneje je postal tudi najmlajši umetniški vodja Festivala Ljubljana, na koncu pa je leta 1995 prevzel mesto izvršnega direktorja najpomembnejšega kulturnega festivala v državi. Poleg dolgoletnega vodenja Festivala Ljubljana je opravljal tudi funkcije v drugih slovenskih kulturnih ustanovah. Bil je med ustanovitelji Kulturniške zbornice Slovenije in predsednik Sveta za kulturo pri Vladi RS. Trenutno je predsednik Strokovnega sveta Slovenskega narodnega gledališča Maribor in član Sveta Avditorija Portorož. Kljub obsežni zavezanosti k promociji kulture v Sloveniji je aktiven v različnih mednarodnih telesih. Leta 1995 je postal član odbora Evropskega združenja festivalov na generalni skupščini EFA v Ljubljani. Potem, ko je leta 1997 postal podpredsednik Evropskega združenja festivalov (EFA), je bil od leta 2005 do 2017 njegov predsednik, zdaj pa je častni član združenja. Je tudi predsednik Festivalske akademije, pobude Evropskega združenja festivalov (EFA) za mlade festivalske managerje. Umetnost in kultura sta več kot le poklic za Darka Brleka, ki je bil leta 2016 eden od dveh prejemnikov letne menedžerske nagrade za izjemne gospodarske dosežke, ki jo podeljujeta časnik Finance in Ekonomska fakulteta v Ljubljani. Bil je tudi prejemnik številnih drugih nagrad, med drugim Bettethove nagrade za umetniške dosežke in Župančičeve nagrade, ki je najvišja nagrada, ki jo podeljuje Mestna občina Ljubljana za izjemno ustvarjanje na področju umetnosti in kulture. 4. julija 2018 je Darko Brlek prejel prestižno državno nagrado predsednika Republike Slovenije – Red za zasluge za prispevek k slovenski kulturi in zasluge za programsko odličnost ter mednarodno odmevnost kulturno-umetniških prireditev. Darko Brlek je bil leta 2020 tudi nominiran za častni naziv Delova osebnost leta. Še vedno nastopa kot koncertni klarinetist.

Darko Brlek

Za organizacijo dogodka: Arts Festivals Summit 2018

Poleg rednega dela v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča v Ljubljani, je organizirala že več mednarodnih kongresov, zadnja med njimi: European ISPO Conference v Portorožu leta 2019 ter EFRR v Ljubljani leta 2021. Postala je tudi predsednica mednarodnega združenj EFRR in predsednica slovenskega združenja ISPO.

prof. dr. Helena Burger, dr. med

Za organizacijo dogodka: European International Society for Prosthetics and Orthotics International Central European (ISPO) Conference

Raziskovalec, profesor, in svetovalec z dolgoletnimi izkušnjami pri strateškem in operativnem vodenju v raziskav na področju jedrske tehnike in jedrske varnosti. Izkušen tudi pri vodenju in delovanju v organih za strateško odločanje, še posebej v nadzornih svetih v industriji, upravnih odborih znanstvenih združenj, v odborih za oblikovanje in usmerjanje mednarodnih in nacionalnih raziskovalni strategij ter pri komuniciranju znanosti. Soavtor in urednik nekaj sto znanstvenih, strokovnih in poljudnoznanstvenih publikacij z več kot 200 prispevki, pojasnili in mnenji o znanstvenih in strokovnih vprašanjih (COVID-19, energetika) v vodilnih nacionalnih medijih.

prof. dr. Leon Cizelj

Za organizacijo dogodka: 30th International Conference Nuclear Energy for New Europe NENE v Hotelih Bernardin

V svoji dolgoletni karieri je prim.redni prof. Ivan Eržen, dr.med.med., specialist javnega zdravja, opravljal različne odgovorne naloge v okviru javnega zdravja v Sloveniji, tako na regionalni kot državni ravni. Njegovo raziskovalno področje je vezano na proučevanje zdravja prebivalstva ter dejavnikov, ki na to vplivajo. Vodil je različne raziskovalne projekte iz področja humanega biomonitoringa, presoje vplivov na zdravje različnih skupin prebivalstva zaradi bivanja na ali v bližini kontaminiranih območij. Poleg širokega strokovnega in raziskovalnega dela veliko časa posveča pedagoškemu delu na področju javnega zdravja, ki poteka na različnih ravneh izobraževanja. S tem in s svojim publicističnim opusom prenaša znanje in izkušnje s področja javnega zdravja na mlado generacijo in tudi na svoje sodelavce. Trenutno je vodja Šole za javno zdravje, ki je del Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Kot redni profesor za javno zdravstvo je aktiven na univerzah v Sloveniji in tujini.

prim. prof.dr. Ivan Eržen, dr. med., spec. za epidemiologijo, spec. za javno zdravje

Za organizacijo dogodka: 11th European Public Health Conference (Winds of change)

V UKCL, na Nevrološki kliniki, kjer je začela kot prva delovna terapevtka, je vodja Enote za delovno terapijo. Poleg kliničnega dela izvaja tudi klinično usposabljanje za študente delovne terapije. Kot prva slovenska delovna terapevtka je zaključila magisterij na “University of East London” v Londonu. Sodeluje z mednarodnimi organizacijami na področju rehabilitacije nevroloških bolnikov.

mag. Jelka Janša

Za organizacijo dogodka: Annual RIMS Conference

Marko Krevs je geograf in sociolog kulture, ki na Oddelku za geografijo FF UL od 1990. leta poučuje družbeno geografijo ter raziskovalno metodologijo v geografiji, zlasti uporabo geoinformatike v modeliranju, simulacijah in scenarijih spreminjanja pokrajine. Raziskovalno se ukvarja predvsem z geografskim proučevanjem kakovosti življenja, čutenjem in dojemanjem prostora ter z uporabo sodobne tehnologije in metodologije v raziskovalnem in pedagoškem delu. Dolgoletno raznovrstno mednarodno delovanje je vključevalo gostovanja na številnih univerzah v tujini, vodenje mednarodnih projektov in poletnih šol, uvajanje geoinformacijskih študijskih predmetov na univerzah v tujini in delovanje v uredniških odborih šestih tujih znanstvenih revij. V zadnjih 20 letih je bilo večje število omenjenih projektov, večinoma usmerjenih v prenos digitalnih tehnologij v pedagoško in raziskovalno prakso, izvedenih v sodelovanju z Evropskim združenjem geografov EUROGEO. Torej ni naključje, da je bilo to združenje med soorganizatorji konference Hidden Geographies.

prof. dr. Marko Krevs

Za organizacijo dogodka: Hidden Geographies (Skrite geografije)

Profesor dr. Damijan Miklavčič, dr.h.c. je redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Njegovo področje delovanje je biomedicinska tehnika, preučuje pa predvsem elektroporacijo in njeno uporabo v biologiji, medicini in biotehnologiji. Elektroporacija omogoča vnos molekul v celice, ki drugače težko ali pa sploh ne prehajajo celične membrane. Elektroporacija se uspešno uporablja za povečanje učinkovitosti določenih kemoterapevtikov in je znana pod imenom elektrokemoterapija, in za vnos genskega materiala v celice z namenom genskega zdravljenja in cepljenja proti nalezljivim boleznim. V letih 2011-2016 je vodil projekt COST TD1104 European network for development of electroporation-based technologies and treatments. Damijan Miklavčič je tudi predsednik Slovenskega društva za medicinsko in biološko tehniko.

prof. dr. Damijan Miklavčič

Za organizacijo dogodka: Kongres BioEM 2018 v Portorožu in vsakoletno organizacijo mednarodne znanstvene delavnice in doktorske šole EBTT

Dr. Lili Nemec Zlatolas je docentka s področja informatike na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. V okviru raziskovalnega dela se ukvarja z zasebnostjo in varnostjo uporabnikov ob uporabi IKT. Na pedagoškem področju poučuje osnove programiranja, podatkovne baze in informacijsko varnost. Je aktivno vključena v številne mednarodne projekte, med drugim H2020 projekt Cyber security cOmpeteNCe fOr Research anD InnovAtion (CONCORDIA), Erasmus+ projekte Co-created Interactive Courseware (CiC), Digital Technologies for Lecturing and Learning (DiT4LL), mednarodno univerzo ATHENA in ciljno raziskovalni program Razvoj programov usposabljanj za kibernetsko varnost (RUKIV). Je tudi ustanovna članica skupine Ladies in informatics, ki se zavzema za združevanje ženskih znanstvenic s sorodnimi raziskovalnimi interesi in zmanjšanje razlik med spoloma na področjih STEM. V zadnjih petnajstih letih je aktivno sodelovala v organizaciji devetih mednarodnih konferenc, ki so bile organizirane v različnih krajih po Sloveniji.

doc. dr. Lili Nemec Zlatolas

Za organizacijo dogodkov: European Association for Practitioner Research on Improving Learning 2018 and European Conference on Advances in Databases and Information Systems 2019

Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, FAAN, FEANS, je predstojnica Inštituta za zdravstveno nego, znanstvena svetnica in redna profesorica, ki je sodelovala pri številnih domačih in mednarodnih projektih. Je pionirka na področju raziskovanja teorij zdravstvene nege v slovenskem okolju. Kot dekanica je vodila fakulteto v letih 2012 - 2021, pod njenim vodstvom pa je Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru oblikovala več podiplomskih študijskih smeri na področju zdravstvene nege in postala prva visokošolska institucija, ki je predstavila podiplomske študijske smeri napredne zdravstvene nege ter doktorski študijski program zdravstvene nege v Sloveniji.

red. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar

Za organizacijo dogodka: Mednarodna znanstvena konferenca »Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi«

Irma Potočnik Slavič je redna profesorica na Oddelku za geografijo (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani). Raziskovalno in pedagoško se posveča razvoju podeželja v Sloveniji in tujini, razvojnim neskladjem in endogenemu razvojnemu pristopu. Veliko pozornost namenja izmenjavi znanja: tako z gostovanji v tujini, sodelovanjem z deležniki lokalnega in regionalnega razvoja, z vključevanjem v mednarodne mreže in organizacijo številnih domačih in mednarodnih dogodkov – med njimi tudi prve mednarodne konference o novih pristopnikih v kmetijstvo (3.-6. 2. 2020; projekt NEWBIE je financiran iz programa Obzorja 2020). Pri načrtovanju dogodkov se vedno povezujemo z lokalnim okoljem: pa naj bo to Ljubljana, še najraje pa – po dobri geografski navadi – odidemo na teren, ko poglobljeno raziščemo različne slovenske pokrajine, naši udeleženci pa spoznajo geografsko raznolikost in mozaičnost Slovenije ter se kasneje radi vračajo.

prof. dr. Irma Potočnik Slavič

Za organizacijo dogodka: New entrants and their environments for a dialogue

Mag. Črtomir Remec je direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in predsednik Inženirske zbornice Slovenije, ki mu člani skupščine od leta 2000 vsakič znova izkazujejo zaupanje. V letih 2003 in 2004 je bil predsednik odbora Evropske konvencije za jeklene konstrukcije (ECCS), med letoma 2005 in 2011 je bil nacionalni član izvršnega sveta Svetovne zveze inženirskih organizacij (WFEO), od leta 2015 do leta 2019 pa njen izvršni podpredsednik. Je eden od ustanovnih članov Evropskega sveta inženirskih zbornic (ECEC), katerega predsednik je bil od leta 2012 do leta 2018. Njegovo vodenje pomembno zaznamujejo tudi vsebinsko in organizacijsko dovršeni dogodki. V okviru vodenja Inženirske zbornice Slovenije in dogodkov, ki so se organizirali v Sloveniji, se najraje spominja največjih. Dvodnevni Svetovni inženirski forum 2012 se je odvil v Grand hotelu Ljubljana septembra 2012. Gostil je 61predavateljev iz 30 držav in 500 udeležencev iz različnih držav. Več kot 3.000 ljudi si je že tistega leta ogledalo otvoritveno slovesnost v živo preko spletne televizije. Svetovni gradbeni forum 2019 se je odvijal štiri dni v Cankarjevem domu v Ljubljani. Na forumu se je zbralo 776 udeležencev, med njimi je bilo 109 predavateljev, skupno pa so gostje prihajali iz kar 51 držav sveta in s petih celin. Od lani ves svet praznuje tudi svetovni dan inženirstva, določen na 4. marec. Slovenski inženirski dan 2020 je v več dvoranah Cankarjevega doma spremljalo več kot tisoč udeležencev. Letošnji slovenski inženirski dan je bil zaradi covid razmer organiziran preko digitalne platforme. Udeležilo se ga je več kot 2500 udeležencev. »Verjamem, da so tovrstni dogodki pomemben del razvijanja strokovnih znanj, pogledov in odnosov, zato sem pobudnik in podpornik razvijanja tovrstne dejavnosti,« ob vprašanju, zakaj velik del vodenja namenja prav področju upravljanja dogodkov, odgovarja mag. Črtomir Remec.

mag. Črtomir Remec

Za organizacijo dogodka: Svetovni gradbeni forum - World Construction Forum 2019

Mojca Volk je doktorirala leta 2010 na Univerzi v Ljubljani s področja telekomunikacij. Je članica Laboratorija za telekomunikacije na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, kjer sodeluje v vlogi znanstvene sodelavke in habilitirane asistentke. Osrednje tematike njenega znanstvenega in strokovnega dela so raziskave in razvoj ter snovanje in prototipiranje inovativnih infrastruktur in poslovnih modelov v komunikacijskih omrežjih, storitvah in aplikacijah, pri tem pa se posebej posveča področjem 5G, kibernetske varnosti ter tehnologij in storitev na področju urgentnih komunikacij in javne varnosti. Dr. Volk je tekom svojega delovanja sodelovala v številnih mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektih na tehnoloških in inovacijskih področjih, s katerimi se ukvarja. Portfelj njenih nedavnih aktivnosti obsega tako znanstveno-raziskovalne kot tudi vodstvene vloge v nacionalnih in evropskih projektih na področju IoT, kibernetske varnosti, e-zdravja in javne varnosti. Redno sodeluje z vrsto mednarodnih institucij in združenj, vključno z Evropsko komisijo ter agencijami ENISA, Eurostars in COST, in je članica IEEE in IEICE.

doc. dr. Mojca Volk, univ. dipl. inž. el.

Za organizacijo dogodka: European Conferences on Networks and Communications

Petra Zupet, doktorica znanosti na področju športne medicine, sicer pa diplomirana zdravnica in profesorica športne vzgoje, je zaposlena kot predstojnica na Inštitutu za medicino in šport d.o.o. v Ljubljani, obenem pa je tudi predavateljica na Primorski fakulteti. Po duši je navdušena športnica in gorska reševalka, profesionalno pa že 15 let deluje na področju športne medicine. Dr. Zupetova je predsednica Slovenskega združenja za športno medicino in članica znanstvene komisije te evropske krovne organizacije. Pri Olimpijskem komiteju Slovenije je tudi članica Strokovnega odbora.

doc. dr. Petra Zupet, dr. med., prof. šp. vzg.

Za organizacijo dogodka: 11th EFSMA Congress of Sports Medicine

Kongresni ambasadorji/ambasadorke Slovenije »Rising Star«

Manca Matičič Zver je bila od najstniških let v stiku z modo. Svojo strast je nadgradila s študijem na Fakulteti za dizajn, na smeri Tekstilije in oblačila. Po končanem študiju dizajna je njeno zanimanje za trajnostni dizajn management vedno bolj raslo. V vodenje ji je bila zaupana blagovna znamka Fakultete za dizajn, HDMI (Hiša za dizajn management in inovacije). Svojo študijsko pot je nadaljevala na smeri dizajn managementa. Po opravljenem magisteriju se je odločila svoje znanje nadgraditi na doktorskem študiju, na Fakulteti za management, v Kopru in še isto leto prevzela vodenje katedre za Dizajn management na FD in postala asistentka pri predmetih produktnega oblikovanja in dizajn managementa. Povezanost s tujino ji je dala možnost prodekanstva za mednarodne odnose in postala članica pomembnih dizajnerskih združenj BEDA in WDO. Manca M. Zver je bila vključena v organizacijo različnih mednarodnih dogodkov, razstav, okroglih miz ipd. Za organizacijo WDO in FD je prevzela moderatorstvo na WDT (World design talk)-Sustainable Cities, kjer so bili vsi vidni globalni predstavniki dizajna in dizajn managementa. Njeno delo opisujejo kot delo z visoko etično držo, entuziazmom za timsko delo in profesionalnostjo. Skozi desetletno kariero je soavtorica dveh mednarodno strokovnih člankov, dveh mednarodnih prispevkov in štirih patentov. Za svoje delo je prejela tudi nekaj nagrad, ki dokazujejo njeno zaupanje v to, da so dizajn in dizajnerski procesi ključ do trajnostnih rešitev.

asist. Manca Zver mag.diz.

Za organizacijo dogodka: Svetovni oblikovalski pogovor – World Design Talk, Sustainable Cities

Kongresni ambasadorji/ambasadorke Slovenije na področju športnih dogodkov

Emir Haskić je svojo pot v turizmu začel leta 2006 v podjetju Hit Alpinea v Kranjski Gori v Sloveniji, kjer je do leta 2013 delal kot področni vodja prodaje. Poleg pokrivanja leisure turizma na različnih trgih se je specializiral tudi za športni in kongresni turizem ter prireditve in pridobil številne izkušnje, saj je Kranjska Gora svetovno znana športna destinacija, ki gosti več svetovno znanih letnih dogodkov (Svetovni pokal v smučanju in smučarskih skokih) in kot destinacija zelo priljubljena za športne priprave, tako za dvoranske kot tudi za športe na prostem. Leta 2013 se je preselil v glavno mesto Slovenije – Ljubljano, kjer je svojo poklicno pot nadaljeval v avstrijskem turističnem podjetju Verkehrsbüro v okviru hotelske verige Austria Trend Hotels, kjer je prevzel mesto direktorja prodaje in marketinga hotela Austria Trend Ljubljana. Leta 2020 je prevzel vlogo managing direktorja podjetja B4Sport Camps, agencije, specializirane za športni turizem, ki deluje večinoma v Sloveniji in na Hrvaškem. Po zahtevnem letu Covid-19 2020 je agencija že leta 2021 presegla dosežke iz leta 2019, ki jo slovel kot najboljše leto v zgodovini podjetja. V obdobju Covid-19 je podjetje skoraj podvojilo število zaposlenih in se še bolj intenzivno osredotočilo na edini delujoči turistični sektor – profesionalni šport.

Emir Haskić

Za organizacijo dogodka: Slovenia Nations Cup 2021

Kongresni ambasadorji/ambasadorke Slovenije na področju gospodarstva

Marino Furlan je ustanovitelj in predsednik podjetja Intra lighting, proizvajalca arhitekturnih svetil in svetlobnih rešitev. Je vizionar, ki razume potrebe uporabnika, in vodja, mimo katerega ne gre niti najmanjša podrobnost. Z inovativnostjo, zapisano v DNK podjetja, razumevanjem trendov in z visokimi standardi kakovosti v podjetju pospešeno vlagajo v najsodobnejše tehnologije, avtomatizacijo in robotizacijo. Tesno sodelujejo z arhitekti, oblikovalci svetlobe, inženirji in oblikovalci interierjev po vsem svetu in za svoje izdelke prejemajo najuglednejša priznanja s področja oblikovanja. Svetila podjetja Intra lighting osvetljujejo prostore tudi največjih svetovnih multinacionalk, kot so Adidas, Facebook, Google, Microsoft, Volvo, Rolex. Razvojni naboj dopolnjujejo z mislijo na trajnost in ga povezujejo z motom Osvetljuj samo, ko je potrebno, kjer je potrebno in kolikor je potrebno,«

Marino Furlan

Naziv prejme za svoje dosežke pri promociji destinacije